การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลุกเสือ เนตรนารี ชั้น ป. 4-6 ปีการศึกษา 2558
เขียนโดย admin เมื่อ มกราคม 11 2016 10:21:33วันที่ 28-29 ธันวาคม 2558 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร ได้นำคณะลูกเสือ เนตรนารี
ชั้น ป. 4-6 ร่วมกิจกรรมเดินทางไกลและทดสอบฐาน ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนโกมลวิทยาคาร
ผอ.มานิจ โยคิน ประกอบพิธีราชสดุดี กล่าวให้โอวาท และเปิดกองลูกเสือ เนตรนารี ออกเดินทางไกล

ลูกเสือ เนตรนารี ได้รับประสบการณ์จริงจากการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมในครั้งนี้
วันที่ 28 ธันวาคม 2558 เวลา 19.00 น. พิธีเล่นรอบกองไฟ นายประพาส นครภักดี นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ เป็นประธาน
การเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรมเป็นการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ฝึกความอดทน การเคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ
ลูกเสือ เนตรนารี ได้แสดงออกอย่างสนุกสนาน ฝึกการอยู่ร่วมกัน เรียนรู้อย่างมีความสุข
ขอขอบคุณ : นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ และคณะวิทยากรลูกเสือ เนตรนารีพิเศษทุก ๆ ท่าน

เพิ่มเติมวันที่ 28-29 ธันวาคม 2558 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร ได้นำคณะลูกเสือ เนตรนารี
ชั้น ป. 4-6 ร่วมกิจกรรมเดินทางไกลและทดสอบฐาน ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนโกมลวิทยาคาร
ผอ.มานิจ โยคิน ประกอบพิธีราชสดุดี กล่าวให้โอวาท และเปิดกองลูกเสือ เนตรนารี ออกเดินทางไกล

ลูกเสือ เนตรนารี ได้รับประสบการณ์จริงจากการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมในครั้งนี้
วันที่ 28 ธันวาคม 2558 เวลา 19.00 น. พิธีเล่นรอบกองไฟ นายประพาส นครภักดี นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ เป็นประธาน
การเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรมเป็นการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ฝึกความอดทน การเคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ
ลูกเสือ เนตรนารี ได้แสดงออกอย่างสนุกสนาน ฝึกการอยู่ร่วมกัน เรียนรู้อย่างมีความสุข
ขอขอบคุณ : นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ และคณะวิทยากรลูกเสือ เนตรนารีพิเศษทุก ๆ ท่าน