โรงเรียนโกมลวิทยาคาร ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
หน้าแรก · บทความ · ดาวน์โหลด · กระดานข่าว · สมุดเยี่ยม25/06/2017 15:44:41
รายการหลัก
 ประวัติโรงเรียน
 สัญลักษณ์ของโรงเรียน
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 เพลงมาร์ชโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน
 ผลงานดีเด่นของโรงเรียน
 ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร
 ผลงานดีเด่นของครู
 ผลงานดีเด่นของนักเรียน
 สภานักเรียน
 กรรมการสถานศึกษา
E-Office
ขอแสดงความยินดีโล่เกียรติยศ
แชมป์แห่งประเทศไทย
ประจำปี 2558
กีฬาโฮมฮักนักกีฬาน้อย
Kid's Athletics Thailand 2015โล่เกียรติยศ
โรงเรียนปลอดขยะ
(Zero Waste School)
จากกรมส่งเสริมสภาพสิ่งแวดล้อม
ประจำปีการศึกษา 2556นายแสงชัย นภาสกุลคู
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
รับรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ทำคุณประโยชน์แก่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2553
รับรางวัลจาก สพป.นค.1 ปี 2555
ผู้ทำคุณประโยชน์แก่การศึกษานางชไมพร พลศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
รับรางวัล"ครูสอนดี"
ประจำปีการศึกษา 2554
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 สพฐ
 สพป.หนองคาย เขต 1
 สหกรณ์ครู หนองคาย
 สำนักงาน ก.ค.ศ.
 สกสค
 สมศ
 บริหารงานบุคลากร สพฐ
 ข้อมูลนักเรียนDataonweb
 สอบ NT , Onet
 รายงาน Visaual Control
 รายงานการรับนักเรียน
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
ร.ร.ดอนก่อโนนสวรรค์
ร.ร.บ้านไทยสามัคคี
ร.ร.สำนักงานสลากที่75
ร.ร.ท่าบ่อพิทยาคม
ร.ร.บ้านโนนสง่า
ร.ร.บ้านโพธิ์ตาก
ร.ร.บ้านแป้น
ร.ร.ผาตั้ง
ร.ร.อนุบาลดารณี
ร.ร.อนุบาลดอนไผ่
ร.ร.บ้านโพนทอง
ร.ร.จันทราราม
ร.ร.หนองคายวิทยาคาร
ร.ร.บ้านนาโพธิ์
ร.ร.บ้านห้วยไซงัว
ร.ร.สังกะลีนาขาม
ร.ร.หนองปลาปากฯ
ร.ร.บ้านหม้อเหนือฯ
ร.ร.บ้านศรีเชียงใหม่
ร.ร.อนุบาลศรีเชียงใหม่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา ฯ
ประจำปีการศึกษา 2559นายแสงชัย นภาสกุลคู
ประธานกรรมการพระครูวิจิตรรัตนากร
ผู้แทนองค์กรศาสนาพระครูวิสุทธิสีลคุณ
ผู้แทนองค์กรศาสนานายประพาส นครภักดี
คณะกรรมการนายอมรวิทย์ เปียผ่อง
คณะกรรมการนายสลักจิตร จันทรสมบัติ
คณะกรรมการนายสมคิด กรมวังก้อน
คณะกรรมการนางสุวัน แก้วดวงดี
คณะกรรมการนางเตียง ศรีหาปัญญา
คณะกรรมการนายวาสุกรี นินทะระ
คณะกรรมการนายสำนวน ใจสะอาด
คณะกรรมการนายมานัส จันดาวงศ์
คณะกรรมการนายมานิจ โยคิน
คณะกรรมการและเลขานุการนางชไมพร พลศักดิ์
คณะกรรมการและผช.เลขานุการ

คณะกรรมการสภานักเรียน
คณะกรรมการสภานักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2559ด.ญ.โมทนา โม้เวียง
ประธานนักเรียนด.ญ.ธิดารัตน์ ภมรผล
รองประธานนักเรียน 1ด.ช.พิพรรธพงศ์ พงศ์พีรทัต
รองประธานนักเรียน 2ด.ญ.วราพร คำภูแก้ว
รองประธานนักเรียน 3ด.ญ.นิศารัตน์ อินเสมียน
คณะกรรมการด.ญ.กนกวรรณ พินธะ
คณะกรรมการด.ญ.จิตรลดา กานต์ชนิต
คณะกรรมการด.ญ.พิมพร ขนุนใหญ่
คณะกรรมการด.ญ.สุพิชญา ชูสิน
คณะกรรมการด.ญ.พรภิมล เหมนิธิ
คณะกรรมการด.ช.มนิชชา มะลิซ้อน
คณะกรรมการด.ญ.อัญชิสา อัศวภูมิ
คณะกรรมการด.ญ.สุจิตรา บุญเกิด
คณะกรรมการด.ญ.พิชชาพร แฝดกลาง
คณะกรรมการด.ญ.ณัฐพร แก่นท้าว
คณะกรรมการ
ด.ญ.วีรวรรณ บุญทัน
คณะกรรมการด.ญ.ชุติกานต์ ฝอยทอง
คณะกรรมการด.ญ.อรวี มั่งมูล
คณะกรรมการด.ญ.ชยุตรา เอี่ยมผ่อง
คณะกรรมการ
ผู้ใช้งานตอนนี้
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกออนไลน์

จำนวนสมาชิก: 1,507
สมาชิกคนล่าสุด: RriichaardvoG
พยากรณ์อากาศวันนี่้
ราคาน้ำมันวันนี้
ราคาทองคำวันนี้
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
 To Be Number One
 พิธีไหว้ครู ปี 2556
 รณรงค์ต้านยาเสพติดโลก
 กีฬา กศน.ต้านยาเสพติด
 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
 ศูนย์อาเซียนศึกษา ก.ม.ว.
 มอบทุนฯ ดร.แม็กซ์ เฟรช์
 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
 กีฬาภายใน "จามจุรีเกมส์"
 กิจกรรมวันอำลา
 ขอบคุณ
Youtube.com/Nctv
พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก
 พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 การรับนักเรียน
 การย้ายเข้าเรียน
 การขอย้ายออก
 การขอผ่อนผัน ป.1
 การขอลาออก
 การขอเทียบโอน
 การขอใบแทน
 การขอใช้อาคารสถานที่
แผ่นดินของเรา

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนโกมลวิทยาคาร อำเภอท่าบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 รับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษา โดยมีเขตบริการในหมู่ที่1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 13 ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย รวม 6 หมู่บ้าน ตำบลท่าบ่อมีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน หมู่บ้านที่เหลือเป็นเขตบริการของ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำ และโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับอนุบาลศึกษาและ ระดับประถมศึกษา ผู้ปกครองจะส่งนักเรียนในโรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียน โดยยึดถือความสะดวกมากกว่าเขต บริการของโรงเรียนนั้น
ความเป็นมา
พ.ศ. 2457 พระครูวุฒิพรหมจรรย์ (พระผัน ธรรมวงศา ) ผู้รั้งเมืองแขวงอำเภอท่าบ่อ เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นที่วัดอัมพวัน ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ โดยใช้ศาลาวัดเป็นสถานที่สอนเด็กนักเรียน ต่อมาเมื่อจำนวนนักเรียนมากขึ้น ได้แยกนักเรียนชายส่วนหนึ่งไปเรียนที่วัดโพนบก ปัจจุบันเรียกว่า “วัดธรรมคุณ ” ส่วนนักเรียนหญิงแยกไปเรียนที่วัดท่าคกเรือ
พ.ศ. 2475 รองอำมาตย์เอกหลวงแก้วโกมล นายอำเภอท่าบ่อในสมัยนั้น ได้ยกที่ดินสาธารณะซึ่งอยู่ระหว่างวัดอัมพวัน กับวัดอรัญญวาสี จำนวน 36 ไร่ ให้เป็นสมบัติของโรงเรียน และต่อมาได้แบ่งที่ดินส่วนหนึ่ง เพื่อปลูกสร้างโรงเรียนมัธยมท่าบ่อ ที่ดินโรงเรียนจึงเหลือ 18 ไร่ 3 งาน 91 ตารางวา
พ.ศ. 2477 รองอำมาตย์เอกหลวงแก้วโกมล ได้รับงบประมาณจากกระทรวงธรรมการ เป็นอาคารตึกชั้นเดียว มีห้องเรียน 4 ห้อง ห้องประชุมอยู่กลางห้อง โครงหลังคาทำด้วยไม้ หลังคามุงกระเบื้องดินเผา ก่ออิฐฉาบปูน ยกพื้นสูง 1 เมตร พื้นเป็นไม้ เมื่อก่อสร้างเสร็จ นายสุบิน พลเตชา ครูใหญ่ในขณะนั้น ได้ย้ายนักเรียนจากวัดอัมพวัน วัดท่าคกเรือ และวัดธรรมคุณ มาขึ้นเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2477 และทางราชการได้ตั้งชื่อโรงเรียนว่า “ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร ” จนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. 2524 เกิดวาตภัยครั้งใหญ่ ทำให้อาคารเรียนมีสภาพหลังคาทรุด ผนังตึกแตกร้าวโดยรอบ เกรงจะเกิดอันตรายแก่นักเรียน ทางราชการจึงอนุญาตให้รื้อตึกอาคารหลังนี้
พ.ศ. 2547 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโกมลวิทยาคาร มีมติให้โรงเรียนขออนุญาตเปิดทำการสอนระดับอนุบาลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองในเขตบริการ
ในวันที่ 4 ตุลาคม 2547 นายณรงค์ หล้าวงศา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนศิษย์เก่า ชุมชน ระดมความคิดแก้ปัญหาของโรงเรียน คือ อาคารเรียนอาคารประกอบเสื่อมโทรมเสื่อมสภาพ สภาพพื้นที่น้ำท่วมขัง จึงระดมทุนทรัพย์โดยจัดงานครอบรอบ 70 ปีโกมลวิทยาคาร ได้งบบริจาค 1,250,000 บาท ( หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) และวางแผนผังโรงเรียนใหม่ ปรับถมบริเวณโรงเรียนใหม่ ขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบที่เสื่อมสภาพทรุดโทรม เปิดประตูทางเข้าโรงเรียนใหม่ทางด้านทิศเหนือถนนเลียบวัดอัมพวัน จัดทำป้ายซุ้มประตูใหม่
พ.ศ. 2548 ของบพัฒนาจังหวัด ( CEO ) จากผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เพื่อจัดสร้างอาคารอนุบาลพุทธรักษ์ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,968,400 บาท ( หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และได้ย้ายนักเรียนระดับปฐมวัยไปเรียนที่อาคารใหม่
พ.ศ. 2549 จัดทำผ้าป่าสามัคคีสร้างอาคารห้องสมุด ICT จำนวน 1 หลัง โดยการนำของคุณแสงชัย นภาสกุลคู ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและชุมชน ได้ก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 599,119 บาท ( ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) ทำพิธีรับมอบในวันที่ 27 ธันวาคม 2549 จัดปรับปรุงซุ้มประตูหน้าโรงเรียนใหม่จัดทำป้ายมาตรฐาน จัดสร้างสวนหย่อมบริเวณป้ายใหม่ โดยได้งบบริจาคของคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ตั้งชื่อว่า “ ซุ้มประตูวิทยฐานะ” เป็นเงินทั้งสิ้น 299,029 บาท ( สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันยี่สิบเก้าบาทถ้วน) ของบสนับสนุนจากเทศบาลเมืองท่าบ่อในการสร้างถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียนพุทธรักษ์และบริเวณซุ้มประตูใหม่
พ.ศ. 2550 ของบสนับสนุนสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 2/28 3 ชั้น 15 ห้อง โดย ฯพณฯดร.เชาวน์ ณ ศีลวันต์ องคมนตรี ให้งบบริจาคสร้างเป็นเงิน 8,550,000 บาท ( แปดล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ทำพิธีรับมอบในวันที่ 6 มีนาคม 2551 โดย ฯพณฯดร.เชาวน์ ณ ศีลวันต์ องคมนตรี และคุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคารเรียน “ บูชาพระพุทธคุณ ”
คุณไชย ณ ศีลวันต์ พร้อมครอบครัว บุตรชายของ ฯพณฯดร.เชาวน์ ณ ศีลวันต์ องคมนตรี ได้บริจาคงบรื้อถอนอาคารเรียนไม้หลังเก่าไปสร้างใหม่ 1 หลัง จัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จำนวน 525 ชุดและโต๊ะ-เก้าอี้ครู จำนวน 35 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 935,800 บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
พ.ศ. 2551 ได้รับงบประมาณจากทางราชการจัดสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 2/28 3 ชั้น 9 ห้องบันไดด้านเดียว ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 4,574,000 บาท ( สี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เปิดใช้เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551
คุณแสงชัย นภาสกุลคู ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับคณะครู ศิษย์เก่าและชุมชน ได้ร่วมบริจาคเงินสร้างห้องประชุม “ แสงชัยคุรุมิตร” เป็นเงิน 39,9059 บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสิบเก้าบาทถ้วน) ทำพิธีรับมอบในวันที่ 27 ธันวาคม 2551
พ.ศ. 2552 ปรับพื้นที่ทำลานวิชาการ ลานกีฬาอเนกประสงค์ ถนนหน้าอาคารตึกบูชาพระพุทธคุณ อาคารบูชาพระธรรมคุณ ,สวนหย่อมหน้าอาคารเรียนทุกอาคาร ใช้งบบริจาคและเงินอุดหนุน เป็นเงิน 300,000 บาท ( สามแสนบาทถ้วน)
ของบสนับสนุนเมตตาจากพระครูสุทธิญาณโสภณ (พระอาจารย์เล็ก เจ้าอาวาสวัดป่านาขาม) อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย สร้างส้วมสวย สุขภาพดี มีสุข 1 หลัง 15 ห้อง โดยงบบริจาคของคุณมานัส กำเนิดงาม เป็นเงิน 504,859 บาท (ห้าแสนสี่พันแปดร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน) ทำพิธีรับมอบและเปิดใช้วันที่ 24 มีนาคม 2552 โดย นายสินสมุทร เสนาอาจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1
คุณแสงชัย นภาสกุลคู ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสานงานขอบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง ในการติดตั้งใช้ทำจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนช่วงชั้นที่ 1
ได้รับเงินบริจาคโทรทัศน์เพื่อการศึกษา จากคุณมานัส กำเหนิดงาม ศิษยานุศิษย์ของพระครูสุทธิญาณโสภณ ( พระอาจารย์เล็ก เจ้าอาวาสวัดป่านาขาม อ.สังคม ) จำนวน 10 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 59,000 บาท (ห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ได้รับการรัลรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน ( 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน) ได้รับงบสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน คณะครู และชุมชนอำเภอท่าบ่อ จัดสร้างแหล่งเรียนรู้ “สระว่ายน้ำอนุบาล” เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 289,109 บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าบาทถ้วน) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ในการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ของนักเรียนระดับปฐมวัย
ได้รับงบประมาณจัดสรรโรงเรียนในโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม หลังคา-ฝ้าเพดาน (อาคารวิถีพุทธ) หลังเรียนพิเศษ ห้องเรียนE-Learning 4 ห้อง และห้องคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง
พ.ศ. 2553 ได้รับรางวัลเหรัยญทองการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (SCIENCE SHOW)
พ.ศ. 2554 ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ดำเนินการจัดสร้างโรงอาหารโกมล 80 ปี ถวายความดีในหลวง 85 พรรษา
พ.ศ. 2555 รับมอบโรงอาหารหลังใหม่ " โกมล 80 ปี ถวายความดีในหลวง 85 พรรษา)
ปัจจุบัน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 585 คน ( ข้อมูล 10 มิถุนายน 2559 ) บุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น 41 คน แยกเป็น ข้าราชการครูชาย 7 คน / ข้าราชการครูหญิง 22 คน /ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ (หญิง) 1 คน /ครูอัตราจ้าง (ชาย) 2 คน / วิทยากร ชาย 1 คน หญิง 1 คน /เจ้าหน้าที่ธุรการ(หญิง) 1 คน /ลูกจ้างประจำ (ช่างไม้ 2) 1 คน น.ศ.ฝึกสอน 5 คน นายมานิจ โยคิน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ปฏิทิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายมานิจ โยคิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายวุฒิไกร เจริญศิลป์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างานบริหาร


นางชนิภา สมบุศย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย
หัวหน้างานบริหารวิชาการ


นางมะลิวรรณ ดุลสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
การงานอาชีพ
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ


นายสมเจตน์ นาคนิ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ
คอมพิวเตอร์
หัวหน้างานบริหารบุคคล


นายโสพันธุ์ ขัตติยะราช
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

แนะนำบุคลากร

ข้าราชการครูและบุคลากร ฯ
ประจำปีการศึกษา 2559


นายภัฑรภักดิ์ วงศ์ก่อ
ครูชำนาญการพิเศษ
พลศึกษา


นางวาสนา ธรรมโชติกุล
ครู ผู้ช่วย
ประถมศึกษา


นายพีระวัฒน์ ตุ้มมี
ครูชำนาญการพิเศษ
พลศึกษา


นายสีจำเริญ สลับศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
พลศึกษา


นางอรอุไร จิตปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ
ปฐมวัย


นางยุพิน โคตรชมภู
ครูชำนาญการพิเศษ
ปฐมวัย


นางเกศรินทร์ กรมวังก้อน
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์


นางชไมพร พลศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
การงานอาชีพฯ


น.ส.เดือนเพ็ญ จันทะคาด
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์


น.ส.จิราภรณ์ กิติยะวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ลูกเสือ


นางศรีดอกไม้ คำทวี
ครูชำนาญการพิเศษ
การงานอาชีพฯ


นางพิศวาส หล้าวงศา
ครูชำนาญการพิเศษ
พลศึกษา


นางอาภาพรรณ จันทร์ดา
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย


นางชูชีพ ตุ้มมี
ครูชำนาญการพิเศษ
การงานอาชีพฯ


นางนงเยาว์ มุนิวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
สังคมศึกษาฯ


นางสมจันทร์ เถาว์พันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์


นางนวลนิ่ม ไชยจันพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ
สุขศึกษา


นางวรารัตน์ ทานอุทิศ
ครู คศ.1
รัฐประศาสนศาสตร์


นางพวงผกา หนูทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย


นางสมสนิท บุญซื่อ
ครูชำนาญการพิเศษ
คณิตศาสตร์


นางเกศรินทร์ กรมวังก้อน
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์


นางสุภาวิณี วิปุละ
ครูคศ.1
ภาษาไทย


นางวิไลพร รักษาเมือง
ครู คศ.1
คอมพิวเตอร์และเทคโนฯ


น.ส.ศิริกัญญา พาพิมพ์
ครูพี่เลี้ยงเด็ก
บริหารธุรกิจ


นายกิตติกรณ์ จอมทรักษ์
ครูอัตราจ้าง(พิเศษ)
ปฐมวัย


นายชาญวิทย์ ศรีหทัยกุล
ครูอัตราจ้าง(พิเศษ)
วิทยาศาสตร์


น.ส.ปาหนัน พรมมา
ครูอัตราจ้าง(พิเศษ)
ปฐมวัย


น.ส.สุพรรณี นาทา
จนท.ธุรการ
ชีววิทยา


Mr.Johnny Horg
ครู อัตราจ้าง(พิเศษ)
English


นายอนุชิต กรมวังก้อน
ครู อัตรจ้าง(พิเศษ)
ศิลปศึกษา


นายภศทณ รัตนจันทร์
วิทยากรภายนอก
นิติศาสตร์


นางดวงจันทร์ ฟอสเตอร์
วิทยากรภายนอก
ภาษาอังกฤษ


นายสมศักดิ์ ภูตะมาตย์
ครู พี่เลี้ยงเด็ก
ห้องเรียนคู่ขนาน


นางวงเดือน ต้นหลุบเลา
ครู อัตราจ้าง
ห้องเรียนคู่ขนาน


น.ส.วันวิสาข์ อินทะปัญญา
นักศึกษาฝึกสอน
ปฐมวัย


น.ส.สุพรรณี กิระชาติ
นักศึกษาฝึกสอน
ปฐมวัย


น.ส.วิรัชฎา วงค์ชัยยา
นักศึกษาฝึกสอน
ปฐมวัย


น.ส.รัญชนา สีดามาตย์
นักศึกษาฝึกสอน
ปฐมวัย


นายอนุวัฒน์ อินทรปัญญา
นักศึกษาฝึกสอน
ดนตรีศึกษา


นายสุวภัทร ผุดผ่อง
ลูกจ้างประจำ
ช่างไม้ 2

ทันข่าวทันเหตุการณ์
 ไทยรัฐ
 เดลินิวส์
 แนวหน้า
 คมชัดลึก
 เครือมติชน
 ข่าวสด
 สยามรัฐ
 ผู้จัดการ
 ไทยโพสต์
 บางกอกโพสต์
 The Nation
 สยามกีฬา
 ช่อง 3
 ช่อง 5
 ช่อง 7
 ช่อง 9 อสมท
 ช่องไทยพีบีเอส
 สทท. 11
 พยากรณ์อากาศ
 สนุกดอทคอม
 พันทิปดอทคอม
 ที่นี่ดอทคอม

การแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกาศโรงเรียน
 ประกาศสอบราคาซื้อ
ระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ประจำปีงบประมาณ 2557


 เอกสารสอบราคาซื้อ
ระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง

Link


ล็อกอิน
ชื่อ

รหัสผ่านถ้าคุณไม่ใช่สมาชิก
สมัครที่นี่

ถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
www.komonschool.org
เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารการศึกษาของโรงเรียนโกมลวิทยาคาร
ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
E-mail : komon.sch(at)gmail.com
Tel : 042-431125 fax : 042-431574
Since 10/10/2554