โรงเรียนโกมลวิทยาคาร ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
หน้าแรก · บทความ · ดาวน์โหลด · กระดานข่าว · สมุดเยี่ยม25/06/2017 15:37:06
รายการหลัก
 ประวัติโรงเรียน
 สัญลักษณ์ของโรงเรียน
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 เพลงมาร์ชโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน
 ผลงานดีเด่นของโรงเรียน
 ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร
 ผลงานดีเด่นของครู
 ผลงานดีเด่นของนักเรียน
 สภานักเรียน
 กรรมการสถานศึกษา
E-Office
ขอแสดงความยินดีโล่เกียรติยศ
แชมป์แห่งประเทศไทย
ประจำปี 2558
กีฬาโฮมฮักนักกีฬาน้อย
Kid's Athletics Thailand 2015โล่เกียรติยศ
โรงเรียนปลอดขยะ
(Zero Waste School)
จากกรมส่งเสริมสภาพสิ่งแวดล้อม
ประจำปีการศึกษา 2556นายแสงชัย นภาสกุลคู
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
รับรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ทำคุณประโยชน์แก่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2553
รับรางวัลจาก สพป.นค.1 ปี 2555
ผู้ทำคุณประโยชน์แก่การศึกษานางชไมพร พลศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
รับรางวัล"ครูสอนดี"
ประจำปีการศึกษา 2554
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 สพฐ
 สพป.หนองคาย เขต 1
 สหกรณ์ครู หนองคาย
 สำนักงาน ก.ค.ศ.
 สกสค
 สมศ
 บริหารงานบุคลากร สพฐ
 ข้อมูลนักเรียนDataonweb
 สอบ NT , Onet
 รายงาน Visaual Control
 รายงานการรับนักเรียน
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
ร.ร.ดอนก่อโนนสวรรค์
ร.ร.บ้านไทยสามัคคี
ร.ร.สำนักงานสลากที่75
ร.ร.ท่าบ่อพิทยาคม
ร.ร.บ้านโนนสง่า
ร.ร.บ้านโพธิ์ตาก
ร.ร.บ้านแป้น
ร.ร.ผาตั้ง
ร.ร.อนุบาลดารณี
ร.ร.อนุบาลดอนไผ่
ร.ร.บ้านโพนทอง
ร.ร.จันทราราม
ร.ร.หนองคายวิทยาคาร
ร.ร.บ้านนาโพธิ์
ร.ร.บ้านห้วยไซงัว
ร.ร.สังกะลีนาขาม
ร.ร.หนองปลาปากฯ
ร.ร.บ้านหม้อเหนือฯ
ร.ร.บ้านศรีเชียงใหม่
ร.ร.อนุบาลศรีเชียงใหม่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา ฯ
ประจำปีการศึกษา 2559นายแสงชัย นภาสกุลคู
ประธานกรรมการพระครูวิจิตรรัตนากร
ผู้แทนองค์กรศาสนาพระครูวิสุทธิสีลคุณ
ผู้แทนองค์กรศาสนานายประพาส นครภักดี
คณะกรรมการนายอมรวิทย์ เปียผ่อง
คณะกรรมการนายสลักจิตร จันทรสมบัติ
คณะกรรมการนายสมคิด กรมวังก้อน
คณะกรรมการนางสุวัน แก้วดวงดี
คณะกรรมการนางเตียง ศรีหาปัญญา
คณะกรรมการนายวาสุกรี นินทะระ
คณะกรรมการนายสำนวน ใจสะอาด
คณะกรรมการนายมานัส จันดาวงศ์
คณะกรรมการนายมานิจ โยคิน
คณะกรรมการและเลขานุการนางชไมพร พลศักดิ์
คณะกรรมการและผช.เลขานุการ

คณะกรรมการสภานักเรียน
คณะกรรมการสภานักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2559ด.ญ.โมทนา โม้เวียง
ประธานนักเรียนด.ญ.ธิดารัตน์ ภมรผล
รองประธานนักเรียน 1ด.ช.พิพรรธพงศ์ พงศ์พีรทัต
รองประธานนักเรียน 2ด.ญ.วราพร คำภูแก้ว
รองประธานนักเรียน 3ด.ญ.นิศารัตน์ อินเสมียน
คณะกรรมการด.ญ.กนกวรรณ พินธะ
คณะกรรมการด.ญ.จิตรลดา กานต์ชนิต
คณะกรรมการด.ญ.พิมพร ขนุนใหญ่
คณะกรรมการด.ญ.สุพิชญา ชูสิน
คณะกรรมการด.ญ.พรภิมล เหมนิธิ
คณะกรรมการด.ช.มนิชชา มะลิซ้อน
คณะกรรมการด.ญ.อัญชิสา อัศวภูมิ
คณะกรรมการด.ญ.สุจิตรา บุญเกิด
คณะกรรมการด.ญ.พิชชาพร แฝดกลาง
คณะกรรมการด.ญ.ณัฐพร แก่นท้าว
คณะกรรมการ
ด.ญ.วีรวรรณ บุญทัน
คณะกรรมการด.ญ.ชุติกานต์ ฝอยทอง
คณะกรรมการด.ญ.อรวี มั่งมูล
คณะกรรมการด.ญ.ชยุตรา เอี่ยมผ่อง
คณะกรรมการ
ผู้ใช้งานตอนนี้
บุคคลทั่วไป: 4
ไม่มีสมาชิกออนไลน์

จำนวนสมาชิก: 1,507
สมาชิกคนล่าสุด: RriichaardvoG
พยากรณ์อากาศวันนี่้
ราคาน้ำมันวันนี้
ราคาทองคำวันนี้
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
 To Be Number One
 พิธีไหว้ครู ปี 2556
 รณรงค์ต้านยาเสพติดโลก
 กีฬา กศน.ต้านยาเสพติด
 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
 ศูนย์อาเซียนศึกษา ก.ม.ว.
 มอบทุนฯ ดร.แม็กซ์ เฟรช์
 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
 กีฬาภายใน "จามจุรีเกมส์"
 กิจกรรมวันอำลา
 ขอบคุณ
Youtube.com/Nctv
พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก
 พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 การรับนักเรียน
 การย้ายเข้าเรียน
 การขอย้ายออก
 การขอผ่อนผัน ป.1
 การขอลาออก
 การขอเทียบโอน
 การขอใบแทน
 การขอใช้อาคารสถานที่
แผ่นดินของเรา

ทำเนียบบุคลากร
รูป รูป
นายมานิจ โยคิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
ทำเนียบบุคลากร
โรงเรียนโกมลวิทยาคาร
นายวุฒิไกร เจริญศิลป์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
รูป รูป รูป
นางมะลิวรรณ ดุลสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
หน.งานบริหารงบประมาณ
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
นายสมเจตน์ นาคนิ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ
หน.งานบริหารบุคคล
ค.บ. ศิลปศึกษา
นางชนิภา สมบุศย์
ครูชำนาญการพิเศษ
หน.งานบริหารวิชาการ
ศษ.บ. การประถมศึกษา
รูป รูป
นายโสพันธุ์ ขัติติยะราช
ครูชำนาญการพิเศษ
หน.งานบริหารทั่วไป
ค.ม. หลักสูตรภาษาไทย
น.ส.จิราภรณ์ กิติยะวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
นางสมสนิท ุบญซื่อ
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ.บริหารการศึกษา
รูป รูป
นายภัฑรภักดิ์ วงศ์ก่อ
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. พลศึกษา
นางยุพิน โคตรชมภู
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. ปฐมวัย
นายพีระวัฒน์ ตุ้มมี
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
รูป รูป
น.ส.เดือนเพ็ญ จันทะคาด
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
นางชไมพร พลศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
นายสีจำเริญ สลับศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. พลศึกษา
รูป รูป
นางอรอุไร จิตปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ. ประถมศึกษา
นางอาภาพรรณ จันทร์ดา
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ. การประถมศึกษา
นางวาสนา ธรรมโชติกุล
ครู ผู้ช่วย
ค.บ. การประถมศึกษา
รูป รูป
นางชูชีพ ตุ้มมี
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
นางสมจันทร์ เถาว์พันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.นาฏศิลป์
นางศรีดอกไม้ คำทวี
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ. การประถมศึกษา
รูป รูป
นางพิศวาส หล้าวงศา
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. การประถมศึกษา
นางนงเยาว์ มุนิวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ. การประถมศึกษา
นางพวงผกา หนูทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. คหกรรมศาสตร์
รูป รูป
นางวิไลพร รักษาเมือง
ครู คศ.1
คอ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนฯ
นางนวลนิ่ม ไชยจันพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. คหกรรมศาสตร์
นางเกศรินทร์ กรมวังก้อน
ครูชำนาญการพิเศษ
คษ.บ. วัดผลประเมินผล
รูป รูป
นางสุภาวิณี วิปุละ
ครูคศ.1
ค.บ.ภาษาไทย
นางวรารัตน์ ทานอุทิศ
ครู คศ.1
ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์
นายอนุชิต กรมวังก้อน
ครูอัตราจ้าง(พิเศษ)
ค.บ.ศิลปศึกษา
รูป รูป
นายภศทณ รัตนจันทร์
วิทยากรภายนอก
ศษ.บ. นิติศาสตร์
น.ส.ปาหนัน พรมมา
ครูอัตราจ้าง(พิเศษ)
ค.บ. ปฐมวัย
Mr.johnny Borg
วิทยากรภายนอก
England
รูป รูป รูป
นายกิตติกรณ์ จอมทรักษ์
ครู อัตราจ้าง(พิเศษ)
ศศ.บ. ปฐมวัย
นางสาวศิริกัญญา พาพิมพ์
ครูพี่เลี้ยงเด็ก
ปวส. บริหารธุรกิจ
นายชาญวิทย์ ศรีหทัยกุล
ครูอัตราจ้าง(พิเศษ)
วท.บ. วิทยาศาสตร์
รูป รูป
นางสาวสุพรรณี นาทา
จนท.ธุรการ
ค.บ.ชีววิทยา
นายปรัชญา จริงวาจา
ครู พี่เลี้ยงเด็ก
ห้องเรียนคู่ขนาน
นางสาวพิราพร พานุรักษ์
ครู พี่เลี้ยงเด็ก
ห้องเรียนคู่ขนาน
รูป รูป
นางดวงจันทร์ ฟอสเตอร์
วิทยากร
ภาษาอังกฤษ
น.ส.วันวิสาข์ อินทะปัญญา
นักศึกษาฝึกสอน
ปฐมวัย
น.ส.สัพรรณี กิระชาติ
นักศึกษาฝึกสอน
ปฐมวัย
น.ส.วิรัชฎา วงค์ชัยยา
นักศึกษาฝึกสอน
ปฐมวัย
น.ส.รัญชนา สีดามาตย์
นักศึกษาฝึกสอน
ปฐมวัย
นายอนุวัฒน์ อินทรักษา
นักศึกษาฝึกสอน
ดนตรีศึกษา
นายสุวภัทร ผุดผ่อง
ลูกจ้างประจำ (ช่างไม้ 2)
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ปฏิทิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายมานิจ โยคิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายวุฒิไกร เจริญศิลป์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างานบริหาร


นางชนิภา สมบุศย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย
หัวหน้างานบริหารวิชาการ


นางมะลิวรรณ ดุลสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
การงานอาชีพ
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ


นายสมเจตน์ นาคนิ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ
คอมพิวเตอร์
หัวหน้างานบริหารบุคคล


นายโสพันธุ์ ขัตติยะราช
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

แนะนำบุคลากร

ข้าราชการครูและบุคลากร ฯ
ประจำปีการศึกษา 2559


นายภัฑรภักดิ์ วงศ์ก่อ
ครูชำนาญการพิเศษ
พลศึกษา


นางวาสนา ธรรมโชติกุล
ครู ผู้ช่วย
ประถมศึกษา


นายพีระวัฒน์ ตุ้มมี
ครูชำนาญการพิเศษ
พลศึกษา


นายสีจำเริญ สลับศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
พลศึกษา


นางอรอุไร จิตปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ
ปฐมวัย


นางยุพิน โคตรชมภู
ครูชำนาญการพิเศษ
ปฐมวัย


นางเกศรินทร์ กรมวังก้อน
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์


นางชไมพร พลศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
การงานอาชีพฯ


น.ส.เดือนเพ็ญ จันทะคาด
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์


น.ส.จิราภรณ์ กิติยะวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ลูกเสือ


นางศรีดอกไม้ คำทวี
ครูชำนาญการพิเศษ
การงานอาชีพฯ


นางพิศวาส หล้าวงศา
ครูชำนาญการพิเศษ
พลศึกษา


นางอาภาพรรณ จันทร์ดา
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย


นางชูชีพ ตุ้มมี
ครูชำนาญการพิเศษ
การงานอาชีพฯ


นางนงเยาว์ มุนิวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
สังคมศึกษาฯ


นางสมจันทร์ เถาว์พันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์


นางนวลนิ่ม ไชยจันพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ
สุขศึกษา


นางวรารัตน์ ทานอุทิศ
ครู คศ.1
รัฐประศาสนศาสตร์


นางพวงผกา หนูทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย


นางสมสนิท บุญซื่อ
ครูชำนาญการพิเศษ
คณิตศาสตร์


นางเกศรินทร์ กรมวังก้อน
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์


นางสุภาวิณี วิปุละ
ครูคศ.1
ภาษาไทย


นางวิไลพร รักษาเมือง
ครู คศ.1
คอมพิวเตอร์และเทคโนฯ


น.ส.ศิริกัญญา พาพิมพ์
ครูพี่เลี้ยงเด็ก
บริหารธุรกิจ


นายกิตติกรณ์ จอมทรักษ์
ครูอัตราจ้าง(พิเศษ)
ปฐมวัย


นายชาญวิทย์ ศรีหทัยกุล
ครูอัตราจ้าง(พิเศษ)
วิทยาศาสตร์


น.ส.ปาหนัน พรมมา
ครูอัตราจ้าง(พิเศษ)
ปฐมวัย


น.ส.สุพรรณี นาทา
จนท.ธุรการ
ชีววิทยา


Mr.Johnny Horg
ครู อัตราจ้าง(พิเศษ)
English


นายอนุชิต กรมวังก้อน
ครู อัตรจ้าง(พิเศษ)
ศิลปศึกษา


นายภศทณ รัตนจันทร์
วิทยากรภายนอก
นิติศาสตร์


นางดวงจันทร์ ฟอสเตอร์
วิทยากรภายนอก
ภาษาอังกฤษ


นายสมศักดิ์ ภูตะมาตย์
ครู พี่เลี้ยงเด็ก
ห้องเรียนคู่ขนาน


นางวงเดือน ต้นหลุบเลา
ครู อัตราจ้าง
ห้องเรียนคู่ขนาน


น.ส.วันวิสาข์ อินทะปัญญา
นักศึกษาฝึกสอน
ปฐมวัย


น.ส.สุพรรณี กิระชาติ
นักศึกษาฝึกสอน
ปฐมวัย


น.ส.วิรัชฎา วงค์ชัยยา
นักศึกษาฝึกสอน
ปฐมวัย


น.ส.รัญชนา สีดามาตย์
นักศึกษาฝึกสอน
ปฐมวัย


นายอนุวัฒน์ อินทรปัญญา
นักศึกษาฝึกสอน
ดนตรีศึกษา


นายสุวภัทร ผุดผ่อง
ลูกจ้างประจำ
ช่างไม้ 2

ทันข่าวทันเหตุการณ์
 ไทยรัฐ
 เดลินิวส์
 แนวหน้า
 คมชัดลึก
 เครือมติชน
 ข่าวสด
 สยามรัฐ
 ผู้จัดการ
 ไทยโพสต์
 บางกอกโพสต์
 The Nation
 สยามกีฬา
 ช่อง 3
 ช่อง 5
 ช่อง 7
 ช่อง 9 อสมท
 ช่องไทยพีบีเอส
 สทท. 11
 พยากรณ์อากาศ
 สนุกดอทคอม
 พันทิปดอทคอม
 ที่นี่ดอทคอม

การแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกาศโรงเรียน
 ประกาศสอบราคาซื้อ
ระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ประจำปีงบประมาณ 2557


 เอกสารสอบราคาซื้อ
ระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง

Link


ล็อกอิน
ชื่อ

รหัสผ่านถ้าคุณไม่ใช่สมาชิก
สมัครที่นี่

ถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
www.komonschool.org
เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารการศึกษาของโรงเรียนโกมลวิทยาคาร
ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
E-mail : komon.sch(at)gmail.com
Tel : 042-431125 fax : 042-431574
Since 10/10/2554